آمادگی آزمون تافل کتبی/ بسندگی زبان انگلیسی

مدت:120 ساعت
مدرس: خانم دکتر همایون زاده
شروع دوره از پنجشنبه 27 تیر ماه
آزمون پایانی دوره: جمعه 22 شهریور ماه
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه ها ساعت 8 تا 14 
لازم به ذکر است 3 جلسه جبرانی نیز در طول دوره برگزار خواهد شد که زمان برگزاری جلسات جبرانی  در طول هفته و  صبح ها خواهد بود
هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است