آموزش طراحی
مدت 30 ساعت 
10 جلسه 3 ساعته
مدرس: آقای عطارزاده
شهریه: 350000 تومان 
هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است