دوره بازاریابی محتوا

دوره مجازی بازاریابی محتوا(10ساعت آموزش از راه دوره)شروع دوره: 20خرداد 99
روزهای یکشنبه و سه شنبه
 از ساعت 14 الی 16

ثبت نام زود هنگام: تا تاریخ  17 اردیبهشت مبلغ 380000تومان

ثبت نام میان مدت: تا تاریخ 27 اردیبهشت مبلغ 460000تومان

ثبت نام از 27 اردیبهشت تا شروع  دوره مبلغ 550000تومان


هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است