گوگل آنالیتیکس
دوره آموزش از راه دور  گوگل آنالیتیکس

مدت دوره 10 ساعت
شروع دوره 28 خرداد
روزهای زوج از ساعت 14 الی 16

ثبت نام زودهنگام: 350000تومان
ثبت نام میان مدت: 450000 تومان
ثبت نام تا زمان شروع دوره: 480000 تومان
هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است