تحلیل گفتمان
کارگاه آموزشی 4 ساعته تحلیل گفتمان
(حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی)

عنوان مطالب:

آشنایی با تحلیل گفتمان
تعاریف و کاربردها
تحلیل گفتمان انتقادی
تعاریف و کاربردها
نمونه های واقعی تحلیل گفتمان در بافتهای مختلف


مدرس: مهندس ورزنده

هزینه کارگاه: 60000 تومان

تاریخ برگزاری پیشنهادی: 2 مرداد ماه از ساعت 8 الی 12

ظرفیت: 25 نفر 
هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است