مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

Shiraz University Open and Specialized Training Center

(SUOSTC)

یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار در هر کشور، آموزش صحیح و تخصصی افراد می باشد و اهتمام به آن، گامی اصلی در جهت دهی به رشد پویای علمی کشور می باشد.

دانشگاه به عنوان متولی اصلی امر آموزش، نقش مهمی در تربیت نیروی کارآمد دارد. در همین راستا، برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی جهت کارشناسان و متخصصین صنایع که توسط اساتید طراحی می شود و یا براساس نیازهای موجود برای توسعه کشور تعریف می گردد، از اموری است که توجه بیشتر دانشگاه ها را طلب می کند. آگاهی هر چه بیشتر مهندسین در صنایع مختلف، از تکنولوژی ها و روش های پیشرفته علمی و مطلع شدن دانشگاه از نیازهای علمی صنعت و گام برداشتن در جهت تأمین آنها، الگوی دو جانبه ای است که سیستم دانشگاهی و صنعتی باید در جهت تحقق آن حرکت نماید تا روند توسعه علمی و صنعتی کشور تسریع گردد.

مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز با هدف تربیت نیروهای کارآمد، افزایش مهارتهای شغلی، گسترش هر چه بیشتر فعالیت های علمی و ایجاد ارتباط پویا و مداوم بین صنعت و دانشگاه، به عنوان دو رکن اصلی توسعه کشور، با اهداف ذیل، تأسیس گردیده است.

اهداف

کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ در جامعه

ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش دانشگاهی و تخصصی

کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی

ارائه آموزشهای مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی، بازرگانی و غیره

ارتقا و به روز کردن مهارت و دانش عمومی جامعه

تعاریف

آموزش آزاد و تخصصی، آموزشی غیر رسمی و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت اجرا می شود و به دانش آموختگان این دوره ها گواهی گذراندن دوره بدون استفاده از عناوین رسمی دانشگاهی (مانند کاردانی، کارشناسی و ... یا معادل آنها) اعطاء می گردد. البته دوره ها می توانند سطح بندی شوند و یا در صورت لزوم برای آنها آزمون هایی درنظر گرفته شود.

مطابق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از کاربرد و اطلاق واژگان نظام آموزش رسمی مانند "دانشجو"، "نیمسال" و ... اجتناب می شود و به شرکت کنندگان در این دوره ها، درصورت نیاز، صرفاً واژه "دانشپذیر آزاد" اطلاق می گردد.